I., II. a III. pilíř důchodového systému

17. října 2017 | Finance

Také se již ztrácíte v jednotlivých pilířích důchodového systému?

Tak si je pojďme podrobněji rozebrat.

 

Důchodový systém se vyznačuje následujícími třemi pilíři:

I. pilíř (důchodové pojištění)

  • jedná se o státní systém důchodového zabezpečení, ze kterého jsou vypláceny starobní důchody
  • je spravován státem
  • povinný pro všechny osoby konající výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění
  • prostředky, které do tohoto pilíře pojištěnci odvádějí platbou pojistného, se nespoří ve fondech jako u druhého a třetího pilíře, ale slouží rovnou pro vyplácení důchodů

II. pilíř (důchodové spoření)

  • byl vytvořen 1. 1. 2013, kdy v jeho rámci bylo účastníkům umožněno každý měsíc vyvést z I. pilíře tři procentní body z jejich důchodového pojištění za podmínky, že k nim přidají další dvě procenta ze své hrubé mzdy
  • od 1. 1. 2016 je spoření v tomto pilíři již uzavřeno s tím, že od 1. 7. 2017 byla zahájena likvidace všech důchodových fondů

III. pilíř (doplňkové penzijní spoření)

  • je modifikací původního penzijního připojištění se státním příspěvkem
  • nejsou z něj vypláceny důchody, ale penze

Podrobněji si rozebereme III. pilíř důchodového systému, který obsahuje dva typy fondů – Transformovaný fond a nové Účastnické fondy.

Transformovaný fond vznikl z penzijního fondu, který fungoval od roku 1994 do konce roku 2012 (jednalo se o tzv. penzijní připojištění se státním příspěvkem). Pokud jste si tedy sjednali smlouvu o penzijním připojištění před datem 1. 12. 2012, tak své finanční prostředky nyní svěřujete do transformovaného fondu. Transformovaný fond (dále také „TF“) zachovává většinu podmínek, za kterých byla sjednána původní smlouva o penzijním připojištění – především zachovává garanci návratnosti vložených prostředků, nárok na státní příspěvek (mění se však podmínky pro nárok a výše státních příspěvků), možnost příspěvků zaměstnavatele a daňové výhody (posunula se hranice pro maximální daňový odpočet), dále zachovává výsluhovou penzi (část finančních prostředků je možné čerpat po 15 letech), pozůstalostní penzi a možnost čerpání prostředků jednorázovým vyrovnáním.

V roce 2013 bylo v rámci penzijní reformy založeno doplňkové penzijní spoření (dále také „DPS“), které je tvořeno účastnickými fondy.

Podmínky penzijního připojištění v rámci transformovaného fondu zůstávají neměnné, avšak od ledna 2013 není možné do těchto fondů vstupovat a uzavírat nové smlouvy.

Na konci 1. čtvrtletí 2019 si na penzi spořilo celkem 4,4 mil. účastníků – z toho cca 3,4 mil. v transformovaných a cca 1 mil. v účastnických fondech (viz čtvrtletní výsledky asociace penzijních společností ČR).

S tím také souvisí otázka, zda zůstat v transformovaném fondu nebo si smlouvu převést do nového doplňkového penzijního spoření. Pokud jsou pro Vás výhody TF podstatné a jste typem konzervativního investora, nic Vám nebrání zůstat ve stávajícím TF. Samozřejmě názor můžete změnit kdykoli.

Struktura důchodového systému v ČR (rekapitulace)

Věřím, že nyní se již budete v jednotlivých pilířích důchodového systému orientovat snadněji.

 

 

 

Zdroj: https://www.mesec.cz/ http://www.apfcr.cz/ VECTOR certifikace