Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

13. října 2016 | Veřejné zakázky

Dne 1. 10. 2016 vzešel v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,, ZZVZ“).

Jaké novinky přináší pro dodavatele?

Dle § 54 odst. 4 může dodavatel splnit povinnost předložit požadovaný doklad (výpis z OR, ŽR) pouhým odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Výslovně je již možné opravovat položkový rozpočet vč. opravy nulových položek, avšak nebude-li tím dotčena celková nabídková cena či jiné kritérium hodnocení.

Nově dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ jsou dodavatelé povinni předkládat osvědčení o referenčních zakázkách pouze u stavebních prací. U služeb a dodávek musí zadavateli postačovat pouze seznam referencí nebo čestné prohlášení.

Dodavatel může být dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení v případě tzv. předchozího závažného profesního pochybení nebo závažných či dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu v posledních 3 letech. Dodavatel se však může bránit tomuto vyloučení, pokud prokáže tzv. obnovení způsobilosti (self cleaning), kdy nápravným opatřením může být např. uhrazení dlužné částky, úplná náhrada újmy nebo aktivní spolupráce s vyšetřujícími orgány.

V případě, že je vybraným dodavatelem česká akciová společnost nebo společnost, která má právní formu obdobnou akciové společnosti, musí mít výlučně zaknihované akcie. V opačném případě jej zadavatel dle § 48 odst. 9 musí vyloučit.

Každý vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je pak před podpisem smlouvy povinen předložit svou majetkovou strukturu do úrovně fyzických osob – více v § 104 odst. 2 ZZVZ.