Zadávací lhůta a její nedodržení

21. listopadu 2016 | Veřejné zakázky

V případě, že zadavatel v zadávacích podmínkách dle § 40 ZZVZ stanoví zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou dodavatelé vázáni svojí nabídkou), avšak v dané lhůtě nestihne odeslat oznámení o výběru dodavatele, je zadávací řízení ukončeno a zadavatel musí všem dodavatelům uhradit účelně vynaložené náklady spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.